SAC Accounting Service
#ยินดีให้บริการ งานบัญชี คือหน้าที่ ของเรา


ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเราในอัตราค่าบริการที่ยุติธรรม
ยินดีให้บริการ งานบัญชี คือหน้าที่ ของเรา


ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเราในอัตราค่าบริการที่ยุติธรรม


รายละเอียดจดทะเบียนบริษัท

 

ลำดับ

รายละเอียด

 ราคาค่าบริการ

1

จดทะเบียนบริษัทจำกัด + ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

3,500.00

2

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด + ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

2,500.00

3

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ + ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

2,500.00

4

จดทะเบียนพาณิชย์ ( ร้านค้า ) + ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

3,000.00

5

จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่ ในพื้นที่เดียวกัน

3,000.00

6

จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่ ต่างพื้นที่

5,000.00

7

จดทะเบียนเพิ่ม ลด สาขา ที่กระทรวงพาณิชย์ สรรพากร

3,000.00

8

จดทะเบียน เปลียนแปลงกรรมการเข้าออก

3,000.00

9

จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ

3,000.00

10

จดทะเบียนเพิ่มทุน บริษัท + เปลี่ยนแปลง บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ( บอจ.5 )

3,000.00

11

จดทะเบียนลดทุน

3,000.00

12

จดทะเบียนแก้ไขตราประทับ

3,000.00

13

จดทะเบียนแก้ไขชื่อบริษัท และ ตราประทับ

3,000.00

14

จดทะเบียนแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ( บอจ.5 )

2,500.00

15

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ที่กระทรวงพาณิชย์ + สรรพากร

3,000.00

16

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

3,000.00

17

จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ

3,000.00

18

จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

3,000.00

19

จดทะเบียนแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด

9,900.00

 

#

รับทำบัญชี ยื่นภาษี


บริการรับทำบัญชี และภาษีอากร ครบวงจร บริษัท ฯ ให้บริการท่านโดยทีมงานผู้บริหารที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความเชียวชาญ

#

รับตรวจสอบบัญชี


ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สอบบัญชี จากบริษัทตรวจสอบบัญชีชันนำ

#

รับจดทะเบียนธุรกิจ


รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกรมพัฒน์ กรมสรรพากร และประกันสังคม โดยผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์

#

รับวางระบบบัญชี


รับวางระบบบัญชี ธุรกิจเปิดใหม่ ธุรกิจเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

#

รับคัดหนังสือรับรอง


บริการคัดหนังสือรับรองและเอกสารจากกรมพัฒน์แบบเร่งด่วนได้รับเอกสารภายใน 3 ชั่วโมง

#

รับสอนบัญชี


รับสอนบัญชี แบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็ก ผู้เรียนสามารถกำหนดเนื้อหาที่ต้องการได้ เพื่อให้สามารถนำไปใช้จริงได้