SAC Accounting Service
#ยินดีให้บริการ งานบัญชี คือหน้าที่ ของเรา


ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเราในอัตราค่าบริการที่ยุติธรรม
ยินดีให้บริการ งานบัญชี คือหน้าที่ ของเรา


ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเราในอัตราค่าบริการที่ยุติธรรม


รายละเอียดของทำบัญชี ภาษี

 รับทำบัญชี

                บริษัท สุทธิพจน์ แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ให้บริการรับทำบัญชี และภาษีอากร ครบวงจร บริษัท ฯ ให้บริการท่านโดยทีมงานผู้บริหารที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความเชียวชาญ โดยตรงในวิชาชีพบัญชีและตรวจสอบบัญชี และโดยทีมงานนักบัญชีที่มีคุณสมบัติและความสามารถครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทางด้านบัญชีและภาษีอากร อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง  มีความรู้และประสบการณ์ และความชำนาญทางด้านบัญชี และภาษีอากร พร้อมให้บริการท่านอย่างมืออาชีพ ในหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งกิจการซื้อมา-ขายไป , บริการ ,โรงงาน นำเข้า – ส่งอออก , อุตสาหกรรม  ฯลฯ

                นิติบุคคลมีหน้าที่จะต้องจัดทำบัญชี งบการเงิน ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และนำส่งงบการเงิน พร้อมยื่นแบบภาษี กับกรมสรรพากร และ กระทรวงพาณิชย์ ให้ถูกต้องตามทีกฎหมายกำหนด

 นิติบุคคล

กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคล ต้องจัดให้มีผู้ทำบัญชี ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 บริษัท สุทธิพจน์ แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ยินดีที่จะ ให้บริการจัดทำบัญชีดังกล่าวด้วยรายละเอียดการให้บริการดังนี้

1     บริการด้านบัญชี
จัดทำบัญชี และลงรายการทางด้านบัญชี ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ทางด้านบัญชี ที่สรรพากรยอมรับ
2   ให้บริการด้านภาษี
บริษัท ฯ เป็นผู้จัดทำแบบภาษี ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ พร้อมนำส่งสรรพากร ภายในระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด
3   งานด้านประกันสังคม
4  ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร

ขอบเขตงานบริการด้านบัญชี

- ขึ้นทะเบียเป็นผู้ทำบัญชี ของกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนด
- ให้คำปรึกษา และ จัดทำบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี โดยผู้มีความรู้ความสามารถ ทางด้านบัญชีโดยตรง
-  วิเคราะห์ รายการทางบัญชีที่ได้บันทึกรายการ ตามหลักการบัญชี และมาตรฐานการบัญชี
- จัดทำบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วน ได้แก่ สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
- จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี นำส่ง แบบ ภงด.51 นำส่งสรรพากร
- จัดทำงบกำไรขาดทุน และ งบแสดงฐานะการเงิน ของกิจการ
- สิ้นปี ทำทำงบการเงิน ประจำปี พร้อมตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ขอบเขตงานด้านภาษี

- นำส่งแบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่าย ( ภงด.1 )
- นำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรดา  หัก ณ ที่ จ่าย ( ภงด.3 )
-  นำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ( ภงด.53 )
- นำส่ง แบบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภพ.30 )

ขอบเขตของงานประจำปี
สรรพากร

 จัดทำงบการเงิน พร้อม ยื่น แบบ แสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ( ภงด.50 )
กระทรวงพาณิชย์

จัดทำ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5 )
จัดทำ แบบ สบช.3
นำส่งพร้อม งบการเงินประจำปี

#

รับทำบัญชี ยื่นภาษี


บริการรับทำบัญชี และภาษีอากร ครบวงจร บริษัท ฯ ให้บริการท่านโดยทีมงานผู้บริหารที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความเชียวชาญ

#

รับตรวจสอบบัญชี


ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สอบบัญชี จากบริษัทตรวจสอบบัญชีชันนำ

#

รับจดทะเบียนธุรกิจ


รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกรมพัฒน์ กรมสรรพากร และประกันสังคม โดยผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์

#

รับวางระบบบัญชี


รับวางระบบบัญชี ธุรกิจเปิดใหม่ ธุรกิจเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

#

รับคัดหนังสือรับรอง


บริการคัดหนังสือรับรองและเอกสารจากกรมพัฒน์แบบเร่งด่วนได้รับเอกสารภายใน 3 ชั่วโมง

#

รับสอนบัญชี


รับสอนบัญชี แบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็ก ผู้เรียนสามารถกำหนดเนื้อหาที่ต้องการได้ เพื่อให้สามารถนำไปใช้จริงได้