SAC Accounting Service
#ยินดีให้บริการ งานบัญชี คือหน้าที่ ของเรา


ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเราในอัตราค่าบริการที่ยุติธรรม
ยินดีให้บริการ งานบัญชี คือหน้าที่ ของเรา


ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเราในอัตราค่าบริการที่ยุติธรรม


รับวางระบบบัญชี

รับวางระบบบัญชี ด้วยทีมงานมืออาชีพ และควบคุมคุณภาพด้วยผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA) และผู้ตรวจสอบภายใน (CIA)

รับวางระบบบัญชี เป็นงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ ความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้า เข้าใจ Flow การทำงานของทุกแผนกในแต่ละบริษัท และต้องเข้าใจมาตรฐานบัญชีและภาษีในภาพรวม เพื่อออกแบบระบบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่มีประโยชน์ลง และสามารถป้องกันความผิดพลาดจากการทำงานและการทุจริตภายในองค์กรได้

 เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบระบบการทำงานที่ดีที่สุด เพื่อให้เจ้าของกิจการไม่ต้องเป็นกังวลกับระบบงานหลังบ้าน 

ทำไมถึงต้องมีการวางระบบ

  • เพื่อลดงานที่ซ้ำซ้อนของลูกค้าทำให้เสียทรัพยากรและเวลาในการทำงาน
  • ทำให้ระบบเอกสารและระบบการทำงานของลูกค้ามีความชัดเจน
  • ทำให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนชัดเจน
  • เพิ่มระบบการควบคุมภายในที่จำเป็น เพื่อป้องกันการทุจริต
  • เพื่อทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
  • ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น และให้ระบบเป็นตัวควบคุมการ

ขั้นตอนการทำงาน

1. ทำความเข้าใจธุรกิจของลูกค้า

การวางระบบบัญชีที่ดี ผู้วางระบบจะต้องไม่ทำการยัดเยียดระบบควบคุมภายในสำเร็จรูปใหักับบริษัทของลูกค้า เพราะแต่ละกิจการมีระบบการทำงาน วัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่างกัน การยัดเยียดระบบบัญชีสำเร็จรูปทำให้งานเสร็จไว แต่จะไม่ได้ช่วยทำให้การทำงานของลูกค้ามีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ จะส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญเข้าไปที่บริษัทของลูกค้าเพื่อสอบถามระบบการทำงานเดิมของลูกค้าครอบคลุม 5 ระบบหลักได้แก่ ระบบซื้อ ระบบจ่ายชำระเงิน ระบบขายสินค้า ระบบรับชำระเงิน และระบบต้นทุนขาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบระบบการทำงานใหม่ให้กับลูกค้า

2. ออกแบบระบบการควบคุมภายใน

หลังจากที่ทำความเข้าใจธุรกิจและระบบการทำงานเดิมของลูกค้า ทางบริษัทจะสร้าง Flow Chart ระบบการทำงานเดิมของลูกค้า จากนั้นจะให้บริษัทลูกค้าจัดประชุมเรียกแผนกที่เกี่ยวข้องกับแต่ละระบบงาน ทางบริษัทจะชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของระบบงานเดิม และเสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบการทำงานใหม่ ซึ่งในส่วนนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบกับแผนกเดิมที่รับผิดชอบ เพราะการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานจะมีทั้งพนักงานปฏิบัติงานที่จะได้รับงานที่เพิ่ม หรือลดงานลง

หลังจากได้รับความเห็นชอบจากแผนกที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัทจะจัดทำ Flow Chart การทำงานใหม พร้อมทั้งแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจัดประชุมกับแผนกที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ

3. อบรมพนักงานและปฏิบัติงานจริง

บริษัทจะเข้าไปอบรมการทำงานให้กับพนักงานปฏิบัติงานของลูกค้า เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และระบบการทำงานใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะสามารถปฏิบัติงานตามระบบงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเริ่มการทำงานจริงตามระบบงานใหม่ที่วางเอาไว้

4. ติดตามผลและปรับปรุงระบบการทำงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

หลังจากที่ให้พนักงานของบริษัทลูกค้าได้นำระบบบัญชีที่วางเอาไว้ไปปฏิบัติงานจริงระยะเวลาหนึ่ง ทางบริษัทฯก็จะเข้าไปติดตามผลการทำงานจริงของลูกค้า เพื่อดูว่ามีส่วนงานไหนที่จะต้องทำการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น เพราะบางครั้งระบบบัญชีที่วางเอาไว้ก็ยากในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

เมื่อทุกระบบได้รับการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งมอบคู่มือการปฏิบัติงานให้กับบริษัทของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการสอนงานให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ หรือให้กับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทลูกค้า

การวางระบบบัญชีจะประสบความสำเร็จได้ ผู้วางระบบจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารของกิจการ และผู้ปฏิบัติงานในแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รายละเอียดการทำงานที่ชัดเจนตรงกับความเป็นจริง

#

รับทำบัญชี ยื่นภาษี


บริการรับทำบัญชี และภาษีอากร ครบวงจร บริษัท ฯ ให้บริการท่านโดยทีมงานผู้บริหารที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความเชียวชาญ

#

รับตรวจสอบบัญชี


ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สอบบัญชี จากบริษัทตรวจสอบบัญชีชันนำ

#

รับจดทะเบียนธุรกิจ


รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกรมพัฒน์ กรมสรรพากร และประกันสังคม โดยผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์

#

รับวางระบบบัญชี


รับวางระบบบัญชี ธุรกิจเปิดใหม่ ธุรกิจเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

#

รับคัดหนังสือรับรอง


บริการคัดหนังสือรับรองและเอกสารจากกรมพัฒน์แบบเร่งด่วนได้รับเอกสารภายใน 3 ชั่วโมง

#

รับสอนบัญชี


รับสอนบัญชี แบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็ก ผู้เรียนสามารถกำหนดเนื้อหาที่ต้องการได้ เพื่อให้สามารถนำไปใช้จริงได้